Verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor internetverkoop

Herroepingsrecht (Art. 46, $1, 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) “De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

Naast dit herroepingsrecht zijn de hiernavolgende Algemene Voorwaarden van toepassing op de bestelling die u via deze webshop zal plaatsen. U dient steeds de Algemene Voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt u uitdrukkelijk gevraagd deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, zoniet kan u uw bestelling niet afronden. Lees ze dus steeds aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling.

1. Algemeen

2. Totstandkoming internetverkoop

3. Prijzen en aanbiedingen

4. Productinformatie

5. Beschikbaarheid

6. Bestellen

7. Eigendomsvoorbehoud

8. Betalingsvoorwaarden

9. Levering en installatie

10. Herroepingsrecht

11. Garanties

12. Intellectuele eigendom

13. Privacy

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

15. Bewijs

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Versluysteam.be, alsmede op alle met Versluysteam aangegane overeenkomsten.

U bestelt bij Versluysteam (Zandvoordeschorredijkstraat 99, 8400 Oostende, BTW 0843.617.215, tel 059/80.82.01, mail: info@versluysteam.be dat voor alle vragen, klachten e.d. uw aanspreekpunt is.

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen Versluysteam en de consument onderworpen aan de onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de consument, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de consument onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

De consument kan de koop niet betwisten op het feit dat hij of zij de taal niet voldoende beheerst.

Versluysteam behoudt zich het recht haar Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de consument persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de consument om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan.

Volgende definities worden aangehaald in deze Algemene Voorwaarden en op de webshop:

“Consument”; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website;

“Verkoper”: Versluysteam;

“Producten”: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten;

“Website(s) “: de volgende website(s) (tezamen of afzonderlijk), die door Versluysteam beheerd worden: www.versluysteam.be;

De webshop heeft uitsluitend voor doel fietskledij te verkopen. Alsmede ook alle aanverwante artikelen, zoals bijhorende accessoires, worden online te koop aangeboden.

Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de site, zijn het aanbod en de prijslijsten geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. Versluysteam behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijslijsten te wijzigen. Versluysteam houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Oostendse rechtbanken zijn bevoegd.

2. Totstandkoming internetverkoop

De website met producten en hun omschrijving die op www.versluysteam.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. U dient steeds een bestelling te bevestigen via het winkelmandje. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

De consument en Versluysteam komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Versluysteam gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Versluysteam behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de consument bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Versluysteam weigeren.

3. Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn tenzij anders aangegeven, inclusief BTW, recupel, BEBAT en Reprobel, maar zonder verzendkosten.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. In onze website, nieuwsbrieven, folders en overige aanbiedingen worden de aangeboden artikelen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Wij houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. Indien een bestelling is geplaatst en betaald, geldt voor deze internetverkoop, de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding en betaling van de bestelling. Versluysteam garandeert dat prijsverhogingen na het plaatsen van de bestelling niet zullen aangerekend, worden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Versluysteam kan niet aan aanbiedingen worden gehouden als de consument redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving was. In geval van publicatie, door welke oorzaak dan ook (computerstoring, menselijke fout, technische fout, …) van een onjuiste prijs, die zonder twijfel ongeloofwaardig is, heeft u het recht te kiezen of u van de aankoop afziet dan wel of u deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als u niet binnen de week laat weten dat u de aankoop bevestigt, mag Versluysteam ervan uitgaan dat u van de aankoop afziet.

De eventuele (normale) verzendkosten zijn voor de consument en worden duidelijk aangegeven. Per productcategorie gelden andere leveringsvoorwaarden.

4. Productinformatie

Versluysteam besteedt de grootste zorg aan het online verstrekken van informatie over de eigenschappen van de producten, met technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt.

5. Beschikbaarheid

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u na het doorgeven van de bestelling hiervan per e-mail op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Als producten uit een bestelling tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan worden de wel beschikbare producten opgestuurd. Als producten uit een bestelling niet meer beschikbaar zijn, stellen wij u voor een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs op te sturen. Als u dit weigert, gaan wij over tot de terugbetaling van het genoemde product.

6. Bestellen

Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zullen wij u de reden daarvan meedelen. Om uw bestelling te valideren, kan van u aanvullende informatie gevraagd worden.

Daarom vragen wij u bij het opgeven van uw bestelling de volgende informatie te vermelden: – een betalend (type Belgacom, Telenet, … ) of professioneel e-mailadres. – een vast telefoonnummer (thuis of op het werk) of GSM-nummer waar wij u op elk moment van de dag kunnen bereiken. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om onze consumenten tegen eventuele kredietkaartfraude te beschermen.

7. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de consument vanaf de inbezitname van de goederen.

8. Betalingsvoorwaarden

Bij bestellingen via www.Versluysteam kan op de volgende manieren worden betaald: – PayPal (VISA, MasterCard)

Versluysteam kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden uw transacties verwerkt door PayPal. De e-commerceoplossing van de payment service provider zorgt ervoor dat uw financiële gegevens in alle veiligheid verwerkt worden. Deze betaaloplossing is speciaal ontworpen voor elektronische handel.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Versluysteam is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.

Een e-transactie wordt doorgaans na enkele seconden volbracht. Uw transactiegegevens worden meteen geverifieerd en goed– of afgekeurd.

Laattijdige betalingen en voorschotten zijn niet mogelijk. Als onze payment service provider of onze afdeling voor beveiliging fraude vermoedt, kunnen wij ertoe over gaan een betaling om veiligheidsredenen te annuleren.

9. Leveringsmogelijkheden

Versluysteam streeft ernaar uw bestelling zo spoedig mogelijk te behandelen. U heeft de keuze uit verschillende leveringsmogelijkheden:
– Afhalen: u koopt uw producten online en haalt het af in Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 99;
– Thuis geleverd: uw bestelling wordt aan huis geleverd;

9.1 Afhaling

U koopt uw product online en haalt het af in Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 99. Na bevestiging van uw aankoop ontvangt u een bevestigingsmail. Deze e-mail bevestigt dat de goederen effectief in voor de klant worden gereserveerd. Bij afhaling dient u de reservatiemail voor te leggen. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de Versluysteam medewerker vragen een identiteitsbewijs (of een kopie ervan) voor te leggen.

Is het product op voorraad, dan kan u het product na contact afhalen. U wordt telefonisch of via mail op de hoogte gebracht zodra het gereserveerde product beschikbaar is.

Bij vragen over uw aankoop kan u bij voorkeur telefonisch terecht op 059/808201. E-mails kan u sturen naar info@versluysteam.be.

9.2 Thuis geleverd

Producten worden bij u thuis (of een ander gekozen leveradres) geleverd door BPost. Hiervoor betaalt u een bijdrage van:

  • € 8,90 voor nationale zendingen
  • € 17,90 voor verzendingen naar de buurlanden van Versluysteam te Oostende
  • € 26,90 voor verzendingen binnen Europe
  • € 43,90 voor verzendingen naar de rest van de wereld

In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de transporteur waarop het plaatselijk postkantoor staat aangekruist, waar de klant op vertoning van een identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering.

Producten die via BPost geleverd worden, worden op gelijkvloers geleverd.

Bemerkt u een probleem met de zending na de levering of twijfelt u aan de inhoud ervan, contacteer ons dan op het nummer 059 80 82 01 en dit ten laatste op de werkdag volgend op de levering.

10. Herroepingsrecht/bedenktermijn

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.


Volgens de wet van 6 april 2010 (betreffende handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument) kan de klant binnen de 14 werkdagen na levering van het product zonder boete en zonder opgave van motief het verzakingsrecht uitoefenen.

Deze termijn geeft de klant de mogelijkheid het gekochte product te beoordelen zoals in een etalage.

Samen met de retourzending stuurt de klant alle toebehoren, bijgevoegde documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal. De consument stuurt het product terug op zijn of haar kosten. Versluysteam is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal Versluysteam binnen de 30 dagen zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen, uitgezonderd de leveringskosten (indien u betaalt met PayPal, gebeurt de terugbetaling via dezelfde account).

Versluysteam wordt via het systeem van borgtocht als derde partij aangesproken, indien de verkoper in gebreke blijft de gestorte sommen bij uitoefening van het verzakingsrecht terug te betalen.

Via het systeem van borgtocht wordt het bedrag op de rekening van ‘Versluysteam’ gestort, die dan het bedrag tijdelijk op een rekening blokkeert. Bij het verstrijken van de verzakingstermijn wordt het bedrag aan de verkoper gestort, tenzij de consument zijn verzakingsrecht heeft uitgeoefend. In dat geval wordt het bedrag teruggestort aan de consument.
11. Garanties

De zendnota en/of aankoopbewijs die u bij het apparaat ontvangt is uw garantiebewijs; hou deze dus zeker goed bij.


Alle producten, gekocht of geleverd na 01/01/2005 en bestemd voor privaat gebruik, genieten van twee jaar garantie. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte product. De garantie vangt aan op de datum van levering. De garantie is niet overdraagbaar en kan dus niet toegepast worden als het toestel van eigenaar verandert.

Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.
Uw garantie vervalt:
– bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud.
– bij onoordeelkundig gebruik;
– bij (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte
– indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen
– indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd. zoals voor professionele of commerciële doeleinden.
– bij schade voortkomend uit van buitenkomend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen, …
– Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.

De garantie is enkel geldig indien u een beroep doet op de klantendienst van Versluysteam. Indien u rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen last.

Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel, evenals het origineel van uw factuur, aan ons te bezorgen, met vermelding van uw klacht.

De verzendkosten voor herstellingen zijn ten laste van de consument.
11. Garanties

De zendnota en/of aankoopbewijs die u bij het apparaat ontvangt is uw garantiebewijs; hou deze dus zeker goed bij.


Alle producten, gekocht of geleverd na 01/01/2005 en bestemd voor privaat gebruik, genieten van twee jaar garantie. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte product. De garantie vangt aan op de datum van levering. De garantie is niet overdraagbaar en kan dus niet toegepast worden als het toestel van eigenaar verandert.

Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.
Uw garantie vervalt:
– bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud.
– bij onoordeelkundig gebruik;
– bij (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte
– indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen
– indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd. zoals voor professionele of commerciële doeleinden.
– bij schade voortkomend uit van buitenkomend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen, …
– Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.

De garantie is enkel geldig indien u een beroep doet op de klantendienst van Versluysteam. Indien u rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen last.

Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel, evenals het origineel van uw factuur, aan ons te bezorgen, met vermelding van uw klacht.

De verzendkosten voor herstellingen zijn ten laste van de consument.
12. Intellectuele eigendom

De verkoop en levering van goederen door Versluysteam brengt geen enkele overdracht mee van de daarmee verbonden intellectuele rechten. Deze rechten blijven eigendom van de leverancier van Versluysteam en de consument verbindt zich er toe hier niet aan te raken. Versluysteam verklaart dat voor zover haar is bekend, de geleverde producten geen enkele inbreuk plegen op rechten van intellectuele eigendom van derden. Versluysteam is in geen geval aansprakelijk bij geschillen die zouden ontstaan inzake de eigendom, de uitvoering of de inbreuk op intellectuele rechten verbonden met de geleverde goederen.

13. Privacy
Verzamelen en registreren van persoonsgegevens

Versluysteam verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren. In principe kan u deze site gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Om een bestelling te plaatsen, dient u bepaalde persoonsgegevens mee te delen.

Door registratie op www.versluysteam.be zijn uw persoonsgegevens automatisch toegankelijk voor Versluysteam en kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met derden. Wij verstrekken echter geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.

De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, …) die de consument bij de registratie ingeeft, worden opgenomen en verwerkt in het consumentenbestand van Versluysteam.
Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens wordt de consument ervan in kennis gesteld dat de verwerking door de verkoper van de persoonsgegevens, die voorkomen op het verkoop document, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of door hem kunnen worden aangewend met het oog op direct marketing.
Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen worden gebruikt om de consument op de hoogte te houden van aanbiedingen van Versluysteam. De consument die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. Versluysteam zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.
Doorgeven van gegevens aan derden

Versluysteam is in elk geval nooit aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kan de site van Versluysteam links bevatten naar sites van derden of reclameboodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Versluysteam, doch onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de site in kwestie waarnaar u zich begeeft.
Inzage en correctie van gegevens

U hebt het recht te weten welke persoonlijk identificeerbare gegevens Versluysteam, over u bijhoudt.
U hebt ook het recht die persoonlijk identificeerbare gegevens te laten corrigeren of schrappen.
Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar het volgende adres: Versluysteam, Zandvoordeschorredijkstraat 99, 8400 Oostende, of via de rubriek “Contact”.
Cookies en Google Analytics

www.versluysteam.be verzendt een cookie (een klein bestand met een tekenreeks) naar uw computer waaraan uw browser kan worden herkend. www.versluysteam.be gebruikt deze cookies om de kwaliteit van de service te verbeteren. De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) Op deze manier kunnen wij analyseren hoe gebruikers in het algemeen de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Links naar andere sites

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de consument, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Versluysteam op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, intellectuele eigendom ed.
Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kunnen we deze privacyverklaring op ieder moment aanpassen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op www.versluysteam.be verschijnen.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren op:

Versluysteam Klantendienst
Zandvoordeschorredijkstraat 99
8400 Oostende
info@versluysteam.be
Tel: 059 80 82 01
14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Versluysteam is het Belgisch Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.


Indien er geschillen tussen Versluysteam en de consument mochten ontstaan, wordt dit voorgelegd aan de bevoegde rechter te Oostende, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
15. Bewijs

Elektronische mededelingen en back-ups kunnen geldig als bewijs worden gebruikt.